VšĮ „Socialinių idėjų dirbtuvė“

Dalyvavimo Projekte „CoolŪkis“ Sąlygos

(toliau – Sąlygos)

 

Projektas „CoolŪkis“ (toliau – Projektas) tai socialinė iniciatyva, kurios metu VšĮ „Socialinių idėjų dirbtuvė“ (toliau – Organizatorius) skatina tvarią gyvenseną ir mažina kartų atskirtį suvesdama dirbamos žemės turinčius ir galinčius bei norinčius ja pasidalinti asmenis (toliau – Savininkas) su žeme atsakingai naudotis, joje auginant pasirinktas žemės ūkio kultūras, norą išreiškusiais asmenimis (toliau – Sodininku). Savininkas ir Sodininkas toliau kartu vadinami Dalyviais.

 

 1. Pareigos

 

 1. Dalyvavimo Projekte metu Dalyvis įsipareigoja:
 • Negadinti bei visapusiškai tinkamai prižiūrėti Savininko Sodininkui ir Sodininko Savininkui patikėtą turtą bei negadinti kito turto;
 • Laikytis Dalyvių individualiai aptartų darbo ir elgesio Savininko žemėje taisyklių bei geros moralės principo.

 

 1. Garantijos

 

 1. Dalyvis garantuoja, kad jam yra suėję 18 metų arba yra gavęs tėvų, globojančio (besirūpinančio) asmens ar institucijos leidimą dalyvauti Projekte.
 2. Dalyvis garantuoja, kad visa Organizatoriui suteikta informacija yra teisinga.
 3. Dalyvis Projekto veiklų metu pilnai atsako už savo bei kitų Dalyvio priežiūroje esančių asmenų (vaikų, neveiksnių asmenų ir pan.) veiksmus ir sveikatą.
 4. Dalyvis įsipareigoja kitam Dalyviui ir/ar Organizatoriui atlyginti visą žalą atsiradusią dėl savo veiksmų ar neveikimo.
 5. Dalyvis įsipareigoja neviešinti ir komerciniais tikslais nenaudoti jokios Organizatoriaus jam suteikiamos informacijos.
 6. Organizatorius įsipareigoja neatskleisti jam Dalyvio Projekto įgyvendinimo tikslais suteiktos informacijos tretiesiems asmenims.
 7. Organizatorius ir Savininkas neatsako už Sodininko auginamą derlių ir derliaus kokybę.
 8. Organizatorius dės visas pastangas, tačiau negarantuoja, kad Dalyviui bus surastas Savininkas ar Sodininkas.

 

III. Terminai

 

 1. Projektas tęsiasi vieną sodininikavimo sezoną, bet ne ilgiau kaip devynis mėnesius ir prasideda nuo Dalyvių susipažinimo dienos (toliau – Projekto pradžia).
 2. Projektas baigiasi visiško derliaus nuėmimo ir Savininko suteiktos žemės sutvarkymo dieną.

 

 1. Dalyvavimo Projekte nutraukimas

 

 1. Projekto pabaigoje ar Dalyviui nutraukus dalyvavimą Projekte iki jo pabaigos, Sodininkas įsipareigoja Savininko žemę palikti tinkamai ir tvarkingai.
 2. 13. Savininkas įsipareigoja nenutraukti dalyvavimo Projekte be svarbios priežasties. Be svarbios priežasties nutraukęs dalyvavimą Projekte Savininkas, esant Sodininko reikalavimui, privalo atlyginti jo patirtas išlaidas.
 3. Nutraukus dalyvavimą Projekte Sodininkas įsipareigoja dėti pastangas surasti naują asmenį jam pakeisti.
 4. Sodininkas, nutraukęs dalyvavimą Projekte ir nesuradęs jį pakeičiančio asmens, privalo nurinkti derlių arba gavus Savininko sutikimą, perleisti derliaus nurinkimą Savininkui. Nepasirūpinus derliaus nuėmimu Sodininkas įsipareigoja atlyginti Savininkui visas derliaus nuėmimo išlaidas.
 5. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Dalyvio dalyvavimą Projekte, Dalyviui pažeidus šias Sąlygas arba kitas Projekto sąlygas ir taisykles. Organizatoriui nutraukus Dalyvio dalyvavimą Projekte, Dalyviui išlieka pareigos pagal 13, 14 ir 15 Sąlygų punktus.
 6. Dalyvis įsipareigoja pranešti apie dalyvavimo projekte nutraukimą Organizatoriui el. paštu [email protected] arba telefonu.

 

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

 1. Sodininkas Projekto metu neatlygintinai naudojasi Savininko suteikiama žeme, todėl tarp Dalyvių susiklosto ypatingi pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvių veiksmus ir nėra tarp Dalyvių susiklosčiusių santykių šalimi.
 2. Dalyvis sutinka, kad Organizatorius, Projekto veiklų metu, darytų garso, vaizdo įrašus bei nuotraukas ir šią medžiagą, kurioje gali būti užfiksuotas Dalyvio atvaizdas ir/ar balsas, naudotų veiklos viešinimo tikslais. Dalyvio nesutikimas su šiuo punktu Organizatoriui turi būti pateiktas raštu el. paštu info@coolūkis.lt.
 3. Visi ginčai kilę tarp Dalyvių ir/ar Organizatoriaus bus sprendžiami taikiai, derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti taikiai jis bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Vilniuje.
 4. Šios sąlygos galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d. arba iki kol Dalyvis įvykdys visas iš Sąlygų kylančias pareigas.